Search form

Lúka 17:37

37Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére, ledre máa née nɨ méngị roné ꞌda?”

Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye sɨmɨ muruwayi kɨ́dí, “Ledre máa née loꞌbo wá, nɨ ídí cé káa zɨ́ umbu bangá bɨ bi zɨ́ lugúnu e ówo a mbá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index