Search form

Lúka 17:4

4“Togụ́ luyú ledre royị́ kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre (7) kadra kị́éꞌdo, zɨ́a kpá ógụné zɨ́yị kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre (7) kadra kị́éꞌdo ya ídí ótoómo ledre zɨ́ne yá, ídí ótoómo ledre zɨ́a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index