Search form

Lúka 17:5

5Kadra kị́éꞌdo zɨ́ ꞌyịmɨkása ꞌbɨ Yésụ ị́nyịyé úku ledre kɨ́dí, “Ngére, ídí sáká zée, zɨ́ze ṇgúṇgu ledre eyị́ nda za kɨ́ngaya.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index