Search form

Lúka 17:6

6Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Abú ledre ꞌbɨ Lomo bɨ ṇgúṇgu ní nɨ cúkuꞌdée káa zɨ́ kúfú kágá bɨ musɨtáda ní yá, áyí útúásá úku ledre zɨ́ mongụ́ kágá bɨ káa zɨ́ ngónó ní kɨ́dí, ‘Ị́ꞌbịóyó royị́ gɨ ore, zɨ́yị ndéré tóroyị́ gbála sɨmɨ mɨkavu ꞌdáa.’ Kágá née nɨ úwú yị́ị, zɨ́a méngị a tɨ́ kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index