Search form

Lúka 17:8

8Ɨ́ꞌɨ, mongụ́ ꞌyị ené nɨ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Méngị éyị́ mɨánu ꞌbɨ tagá zɨ́ma ánu a kí, áyí nda fú ógụ ndị́sị bi ánu ꞌbɨ ené éyị́.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index