Search form

Lúka 2:14

14“Idízé kófó ịrị Lomo bɨ komo ere ní, bikịdrị́ idí ídí zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá gɨ zɨ́a mengị bɨlámá ledre go zɨ́ye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index