Search form

Lúka 2:15

15Sɨmɨ bɨ maláyika e ndaꞌbalugunɨ́ royé komo ere ní, zɨ́ ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị ga gére née yéme ledre kɨ́dí, “Nderézé aka mu sɨmɨ Beteléme lúrú ledre bɨ mengị roné íri, bɨ Ngére Lomo kasa ledre a zɨ́ze ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index