Search form

Lúka 2:21

Nderénɨ́ kɨ́ síṛí Yésụ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo

21Sɨmɨ bɨ síṛí Yésụ mengị go sị́lị́ ịnyị doa ota (8) ní, née kóo go sị́lị́ bɨ do ónzó wo ngbuṛu sɨmɨ a ní kacɨ́ ondụ́ ꞌbɨ Yụ́da e. Do ị́fị́ ịrịa Yésụ, née ịrị bɨ kóo maláyika ịfị́ ꞌdodo sɨmɨ bɨ Yésụ maꞌdáa ndaá aka kóo wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index