Search form

Lúka 2:24

24gɨ ro do íꞌbí tákpásị́lị́ káa zɨ́ bɨ lorụ ꞌbɨ Lomo uku ní, “Nɨyí ꞌdíꞌbi amámu e gbre kɨ́ kị́ṛịkóꞌdo kpá gbre ndéré kɨ́e káa do éyị́ ꞌdáná.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index