Search form

Lúka 2:26

26ꞌDówụ́ Lomo uku kóo ledre go zɨ́a kɨ́dí, wo Simiyóna utúasá aka úyu wá ꞌbúó togụ́ lurú Kɨ́résịto bɨ Ngére Lomo nɨ kásaógụ wo ní go kɨ́ komoné kí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index