Search form

Lúka 2:27

27Sɨmɨ sị́lị́ máa bɨ kóo née ní, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo kása Simiyóna zɨ́a ndéréne do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo. Nɨ ógụ íri ní, Maríya kɨ́ Yoséfa ꞌdiꞌbiogụnɨ́ síṛí Yésụ go íri gɨ ro zɨ́a íꞌbí úndru zɨ́ Yésụ maꞌdáa káa zɨ́ bɨ bụ́kụ ꞌbɨ lorụ uku ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index