Search form

Lúka 2:29

29“Yị́ị Lomo bɨ kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụyị́ ní, uku kóo zɨ́ma yá útúásá aka ꞌdíꞌbi máa wá, ꞌbúó togụ́ málúrú ꞌyị yómo ꞌyị e bɨ kóo uku ledre a ní go, áyí nda fú ꞌdíꞌbi máa. Bɨ ba ní, ꞌdíꞌbi nda máa ꞌyị kasa eyị́ mu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index