Search form

Lúka 2:32

32Nɨ go káa zɨ́ bimɨóṇgó ní gɨ ro ꞌdódo yị́ị zɨ́ ꞌyị ga bɨ owonɨ́ aka yị́ị wá ní. Nɨ kpá óto kúfú Isɨréle e ndị́sị kófó ịrịyị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index