Search form

Lúka 2:34

34Zɨ́ Simiyóna íꞌbí úndru zɨ́ Yoséfa kɨ́ Maríya, zɨ́a úku ledre zɨ́ Maríya kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ eyị́ ba ní karanée óto Lomo zɨ́a ꞌdíꞌbióyó rokoꞌbụ gɨ zɨ́ ngíti géyị Isɨréle, zɨ́a íꞌbí a zɨ́ ngíti géyị. Owụ́ ba nɨ kpá ídí ꞌyị bɨ nɨyí lúrú tóko lị́lị ledre gɨ roa ní. Gɨ zɨ́ kéyị née, nɨyí karanée ndị́sị sógó wo. Nɨ óto ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ené ní zɨ́ye ídíye kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index