Search form

Lúka 2:38

38Sɨmɨ bɨ Simiyóna nɨ ndị́sị íꞌbí úndru ní, zɨ́ kára née ógụné geré ndị́sị íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo. Zɨ́a úku ledre bɨ gɨ do bɨ Yésụ ní mbá zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ óto komoyé gɨ ro Ngére ꞌyị yómo ꞌyị e bɨ Lomo uku ledre kásaógụ wo sɨmɨ Yerụsaléma káa do ꞌyị yómo ꞌyị e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index