Search form

Lúka 2:47

47ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ úwú wo ní zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́ gɨ zɨ́ ówo ledre bɨ nɨ kɨ́e kpá kɨ́ ledre ga bɨ ndịsị kɨ́ úkulúgu yée ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index