Search form

Lúka 2:52

52Zɨ́ Yésụ nda ngbóróógụné kɨ́ bɨlámá sanáne, do ídíne kɨ́ mongụ́ ówo ledre zɨ́ ꞌbúa ídíne do ꞌyị e kɨ́ngaya zɨ́a óto Lomo ídíne kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index