Search form

Lúka 20:25

25Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Née lị́lị Káyísara.”

Yésụ ya zɨ́ye ní, togụ́ kenée yá, “Éyị́ bɨ ꞌbɨ Káyísara ní ídísé íꞌbí a zɨ́a, wo bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ídísé íꞌbí a zɨ́ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index