Search form

Lúka 21

Kára umbu iꞌbí romo tákpásị́lị́ gɨ do ꞌyị e

1Nda go sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ íꞌbí tákpásị́lị́, zɨ́ Yésụ ndị́sịné lúrú ꞌyị ga bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ye ní kɨ́ ndị́sị ndéré íꞌbí ꞌbɨ eyé tákpásị́lị́ eyé sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo. 2Zɨ́a kpá lúrú ngíti kára bɨ nɨ kára umbu ní kɨ́ ndéré íꞌbí ꞌbɨ ené odụ owụ́ késị́ bɨ zɨ́ne ní ꞌdé káa do tákpásị́lị́ ne. 3Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, kára umbu née iꞌbí késị́ go káa do tákpásị́lị́ rómo do ꞌbɨ ngíti géyị ꞌyị e kɨ́e mbá. 4ꞌYị ga bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ zɨ́ye ní, ꞌdiꞌbinɨ́ lá owụ́ a bɨ cúkuꞌdée ní íꞌbí a zɨ́ Lomo. Kára née ꞌdiꞌbi tɨ́ lá odụ owụ́ késị́ bɨ zɨ́ne ní mbá íꞌbí a zɨ́ Lomo.”

Yésụ ukuꞌdodo ledre ga bɨ nɨyí méngị royé ní

(Lúrú kpá Matáyo 24:1,2, Márɨko 13:1,2)

5Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ndị́sị ódroyé gɨ ro ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bɨ oꞌbónɨ́ bɨlámáne kpá kɨ́ bɨlámá tutú e ní. Zɨ́ye kpá ndị́sị ódroyé gɨ ro bɨlámá éyị́ ga bɨ ꞌyị e iꞌbínɨ́ yée zɨ́ Lomo ní. Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, 6“Máúku zɨ́se maꞌdíi, tutú ga bɨ ásé ndị́sị úku ledreyé née, sịndị́ kadra nɨ ógụ do ndụ́rụónzó yée za mbá bi, wo bɨ kị́éꞌdo káa yaá nɨ ídíáká do ezené ịtrị́onzónɨ́ bi wá ní ndaá.”

7Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yésụ uku zɨ́ye kenée ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndúꞌyú lúgu wo kɨ́dí mongụ́ ꞌyị, “Ledre máa née nɨ méngị roné née kɨ́ be ꞌdi? Éyị́ bɨ nɨ ꞌdódo a zɨ́ze kɨ́dí ledre ayí go méngị roné kenée ní ní ꞌdi?”

8Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mɨzefị éyị́ bɨ mááyí úku a zɨ́se ní nɨ komosé idí ídí rosé. Ndásé ótoómo ꞌyị e zɨ́ye lóndo sée kɨ́dí yée nɨyí go máa Kɨ́résịto ní wá. Nɨyí kpá úku ledre kɨ́dí ba go sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Lomo ídíne ngére do ꞌyị e sɨmɨ a ní. Ndásé ṇgúṇgu ledre née wá. 9Nda kpá lá dụụ́ wo née wá, togụ́ ásé go ndị́sị úwú ledre okó kịꞌdị kịꞌdị kịꞌdị, kɨ́dí okó ayí go útú ꞌdáa togụ́ mbú ayí útú ona yá, ndásé éré ngịrị wá, née ndaá ꞌbɨ ené aka sịndị́ kadra bɨ zɨ́ do sogo káṇgá ba ụ́kụ́ne sɨmɨ a ní wá. Éyị́ ga gére née nɨyí aka méngị royé kenée mbá kí.”

10Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Kúfú ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ị́nyị ndéré útú kɨ́ okó do ngíti kúfú. Mongụ́ ngére ꞌbɨ ngíti káṇgá nɨ ị́nyị ndéré útúne kɨ́ okó do ezené ꞌbɨ ngíti káṇgá. 11Zɨ́ kịꞌdị káṇgá kị́zị bi kɨ́ rokoꞌbụné kɨ́ngaya, zɨ́ mongụ́ ꞌbú útúne sɨmɨ ngíti géyị káṇgá e zɨ́ ꞌyị e ndị́sị kɨ́ úyuyé, zɨ́ mɨngburoko lárá ledre ga bɨ mengịnɨ́ aka royé ꞌdáꞌdá a wá ní ndị́sị méngị royé komo ere, zɨ́ ꞌyị e lúrú a kɨ́ komoyé zɨ́ ngịrị ndị́sịné méngị yée kɨ́ngaya gɨ zɨ́a.

12“ꞌDáꞌdá zɨ́ ledre ga gére née kɨ́ méngị royé, ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ꞌdíꞌbi sée zɨ́ye méngị láráse kɨ́ngaya, zɨ́ye ógụ kɨ́se sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e kóꞌdụ́ mɨngburoko ngére eyé e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị eyé ꞌbɨ Yụ́da e, do óto ngíti géyị lafúse sɨmɨ sị́gịnị gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá ní. 13Togụ́ Yụ́da ga gére née ꞌdiꞌbiogụnɨ́ sée go dongaráye kenée yá, née go sịndị́ kadra gɨ ro zɨ́se úku bɨlámá ledre amá zɨ́ye. 14Sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ sée go ní, ndásé sómụ́ ledre gɨ ro ledre bɨ ásé úku a gɨ ro zɨ́se ómosé ní wá. 15Mááyí íꞌbí komokenzị zɨ́se, ledre bɨ ásé úku a ní, ꞌyị bɨ kị́éꞌdo káa gɨ dongará ezeokóse ga gére née nɨ kálá ní ndaá. 16Ngíti géyị bɨsinyí ledre e kpị́ gɨ zɨ́ yée ga gére née nɨyí kpá bo nɨyí méngị sée. ꞌYị ndíki sée kɨ́ lúndusé e kɨ́ sụmụsé e kɨ́ eze lámáse e nɨyí íꞌbí ngbángá ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse zɨ́ Yụ́da ga gére née úfu yée. 17Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí karanée sógó sée gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá ní. 18Abú ledre e nɨyí karanée méngị sée kenée ndotó, ꞌyị óto sị́lị́ne ndaá ro trịdrịsé wá. 19Togụ́ ledre máa ga gére née nɨyí go méngị sée yá, ídísé tóro ngbúó, ásé karanée ndíki trịdrị bɨ za fí ní.

20“Togụ́ lúrúsé mongụ́ gara bɨ Yerụsaléma, ezeokóga toro ꞌdikínɨ́ go gbaá kɨ́ okó, ídísé ówo a kɨ́dí née go bizóró. 21Sée ga bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre máa née, nɨ ndíki sée ásé sɨmɨ Yụdáya ní, ídísé ngásá ꞌbɨ esé geré komo landa. Lafúse ga bɨ ledre máa née nɨ ndíki yée sɨmɨ Yerụsaléma ore ní, ndanɨ́ ndị́sị wá idínɨ́ geré ólụ́ógụ ꞌdáꞌba. Yée ga bɨ ngárá ndanɨ́ gáa sɨmɨ gara ore wá ní, ndanɨ́ lolụ ndáꞌbalúgu royé íri gɨ ro ꞌdóꞌdụ́ éyị́ eyé e wá. 22Née go sịndị́ kadra zɨ́ éyị́ ga bɨ kóo ekénɨ́ ledreyé sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní méngị royé tɨ́ káa zɨ́ bɨ ekénɨ́ ní. 23Sịndị́ kadra née nɨ ídí bɨsinyíne zɨ́ kará ga bɨ kɨ́ sɨmɨyé kpá zɨ́ yée ga bɨ kɨ́ owụ́ e do sị́lị́ye ní. Sɨmɨ Yụdáya ore mbá, nɨyí ꞌdóꞌdo ꞌyị e zɨ́ye ídíye mɨꞌdóꞌdóye kɨ́ngaya. 24Yụ́da e, ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yerụsaléma née, ezeokóye nɨyí lágáónzó ngíti géyị kɨ́ mɨngburoko maku e, do ꞌdíꞌbi ókpó ngíti géyị sɨmɨ káṇgá bɨ kpị́ ndaá ꞌbɨ eyé ꞌbɨ Yụ́da e wá ní. Yerụsaléma, mongụ́ gara née nɨ ídí sị́ sịndị́ ezeokó née, ꞌbúó togụ́ sịndị́ kadra utúasá go zɨ́ Lomo íꞌbí bikịdrị́ sɨmɨ a.

25“Lárá ledre nɨyí méngị roné komo ere. Toso kadra kɨ́ toso éfé kpá kɨ́ toso kele e nɨyí óyólóꞌbó royé mbá kpị́. Nda gɨ ore, zɨ́ mɨngburoko ngbuṛu e ndị́sị kádayé kɨ́ kúkúye kɨ́ rokoꞌbụyé. Zɨ́ mɨmbéꞌde ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá mbá ndị́sị léꞌbéne kpị́kpị kpị́kpị kpị́kpị gɨ zɨ́ ngịrị ledre née. 26Zɨ́ cóngó ro ꞌyị e ụ́kụ́ne mɨụ́kụ́ gɨ zɨ́ ngịrị, gɨ zɨ́a owonɨ́ go kɨ́dí Lomo nɨ go ndéré kị́zị ere zɨ́ éyị́ ga bɨ gɨrí ní útúógụyé do ꞌyịmaꞌdí e. 27Nda gɨ ore zɨ́ye lúrúndíki Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí kɨ́ ógụ gɨ komo ere kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bụṛụngụ́ kɨ́ cóngó roné kpá kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné. 28Éyị́ ga bɨ máúku ledreyé née, sɨmɨ bɨ nɨyí go méngị royé ní, ídísé tóro ngbúó gɨ zɨ́a sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Lomo ꞌdíꞌbióyó sée gɨ sɨmɨ ꞌdoꞌdó ní nɨ go gbóo.”

29Zɨ́ Yésụ úku muruwayi zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Lúrúsé aka bongó née kpá kɨ́ ngíti géyị kágá ga gére. 30Togụ́ lúrúsé mbufu nɨyí go ndị́sị ụ́ꞌbụ yá, ídísé ówo a kɨ́dí iní nɨ go gbóo gɨ ro ndáꞌbaógụ éꞌdị. 31Ledre née nɨ kpá kenée gɨ ro Lomo. Éyị́ ga bɨ máúku ledreyé ní mbá togụ́ lúrúsé yée nɨyí go méngị royé yá, ídísé ówo a kɨ́dí sịndị́ kadra bɨ zɨ́ ꞌyị e ídíye ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní nɨ go gbóo.”

32Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Maꞌdíi, ledre ga bɨ máúku yée née mbá, ndaá ꞌbɨ ené bɨ ya kɨ́dí nɨyí méngị royé sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ nɨyí trịdrị ba uyuonzónɨ́ royé go ní wá, nɨyí lúrú a cụ́ kɨ́ komoyé. 33Abú do sogo káṇgá kɨ́ ere nɨyí ụ́kụ́ yá, ledre amá ụkụ́ enée wá.

34“Káa zɨ́ bɨ goó kenée ní, ndásé ndị́sị lị́gị rosé dụụ́ sómụ́ ledre éyị́ mɨánu kɨ́ éyị́ mɨéwé e kpá kɨ́ ledre ꞌdoꞌdó ga bɨ nɨyí ndị́sị kɨ́ ndíki sée ní wá, káa bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre ga bɨ máúku yée zɨ́se née nɨ lị́yị sée mɨlị́yị ke. 35Ledre ga bɨ máúku yée née nɨ lị́yị ꞌyị e mɨlị́yị káa zɨ́ éyị́ ndụrụ ne rụ doyé ní. 36Gɨ zɨ́ kéyị née, ídísé ídí fú lá nzíyisé kacɨ́ kadra mbá. Ídísé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo idí íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́se, gɨ ro zɨ́se ndị́sị tórosé ngbúó gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ndáꞌbaógụ ndíki sée sɨmɨ a ní.”

37Yésụ ndịsị kóo ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Yerụsaléma ore kacɨ́ kadra e za mbá. Togụ́ nda go kɨ́ ndụlụ yá, zɨ́ye ólụ́ógụyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ sɨmɨ mongụ́ gara gɨ ore ndéré ꞌdúꞌduyé sɨmɨ owụ́ gara do landa bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Landa Olíva ní. 38Togụ́ bi ará go kɨ́ phịyị́ yá, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé ndị́sị úwú ledre bɨ nɨ ndị́sị ꞌdódo a zɨ́ye sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Yerụsaléma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index