Search form

Lúka 21:1

Kára umbu iꞌbí romo tákpásị́lị́ gɨ do ꞌyị e

1Nda go sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ íꞌbí tákpásị́lị́, zɨ́ Yésụ ndị́sịné lúrú ꞌyị ga bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ye ní kɨ́ ndị́sị ndéré íꞌbí ꞌbɨ eyé tákpásị́lị́ eyé sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index