Search form

Lúka 21:10

10Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Kúfú ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ị́nyị ndéré útú kɨ́ okó do ngíti kúfú. Mongụ́ ngére ꞌbɨ ngíti káṇgá nɨ ị́nyị ndéré útúne kɨ́ okó do ezené ꞌbɨ ngíti káṇgá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index