Search form

Lúka 21:11

11Zɨ́ kịꞌdị káṇgá kị́zị bi kɨ́ rokoꞌbụné kɨ́ngaya, zɨ́ mongụ́ ꞌbú útúne sɨmɨ ngíti géyị káṇgá e zɨ́ ꞌyị e ndị́sị kɨ́ úyuyé, zɨ́ mɨngburoko lárá ledre ga bɨ mengịnɨ́ aka royé ꞌdáꞌdá a wá ní ndị́sị méngị royé komo ere, zɨ́ ꞌyị e lúrú a kɨ́ komoyé zɨ́ ngịrị ndị́sịné méngị yée kɨ́ngaya gɨ zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index