Search form

Lúka 21:12

12“ꞌDáꞌdá zɨ́ ledre ga gére née kɨ́ méngị royé, ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ꞌdíꞌbi sée zɨ́ye méngị láráse kɨ́ngaya, zɨ́ye ógụ kɨ́se sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e kóꞌdụ́ mɨngburoko ngére eyé e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị eyé ꞌbɨ Yụ́da e, do óto ngíti géyị lafúse sɨmɨ sị́gịnị gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index