Search form

Lúka 21:15

15Mááyí íꞌbí komokenzị zɨ́se, ledre bɨ ásé úku a ní, ꞌyị bɨ kị́éꞌdo káa gɨ dongará ezeokóse ga gére née nɨ kálá ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index