Search form

Lúka 21:16

16Ngíti géyị bɨsinyí ledre e kpị́ gɨ zɨ́ yée ga gére née nɨyí kpá bo nɨyí méngị sée. ꞌYị ndíki sée kɨ́ lúndusé e kɨ́ sụmụsé e kɨ́ eze lámáse e nɨyí íꞌbí ngbángá ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse zɨ́ Yụ́da ga gére née úfu yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index