Search form

Lúka 21:21

21Sée ga bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre máa née, nɨ ndíki sée ásé sɨmɨ Yụdáya ní, ídísé ngásá ꞌbɨ esé geré komo landa. Lafúse ga bɨ ledre máa née nɨ ndíki yée sɨmɨ Yerụsaléma ore ní, ndanɨ́ ndị́sị wá idínɨ́ geré ólụ́ógụ ꞌdáꞌba. Yée ga bɨ ngárá ndanɨ́ gáa sɨmɨ gara ore wá ní, ndanɨ́ lolụ ndáꞌbalúgu royé íri gɨ ro ꞌdóꞌdụ́ éyị́ eyé e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index