Search form

Lúka 21:24

24Yụ́da e, ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yerụsaléma née, ezeokóye nɨyí lágáónzó ngíti géyị kɨ́ mɨngburoko maku e, do ꞌdíꞌbi ókpó ngíti géyị sɨmɨ káṇgá bɨ kpị́ ndaá ꞌbɨ eyé ꞌbɨ Yụ́da e wá ní. Yerụsaléma, mongụ́ gara née nɨ ídí sị́ sịndị́ ezeokó née, ꞌbúó togụ́ sịndị́ kadra utúasá go zɨ́ Lomo íꞌbí bikịdrị́ sɨmɨ a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index