Search form

Lúka 21:26

26Zɨ́ cóngó ro ꞌyị e ụ́kụ́ne mɨụ́kụ́ gɨ zɨ́ ngịrị, gɨ zɨ́a owonɨ́ go kɨ́dí Lomo nɨ go ndéré kị́zị ere zɨ́ éyị́ ga bɨ gɨrí ní útúógụyé do ꞌyịmaꞌdí e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index