Search form

Lúka 21:3

3Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, kára umbu née iꞌbí késị́ go káa do tákpásị́lị́ rómo do ꞌbɨ ngíti géyị ꞌyị e kɨ́e mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index