Search form

Lúka 21:31

31Ledre née nɨ kpá kenée gɨ ro Lomo. Éyị́ ga bɨ máúku ledreyé ní mbá togụ́ lúrúsé yée nɨyí go méngị royé yá, ídísé ówo a kɨ́dí sịndị́ kadra bɨ zɨ́ ꞌyị e ídíye ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní nɨ go gbóo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index