Search form

Lúka 21:6

6“Máúku zɨ́se maꞌdíi, tutú ga bɨ ásé ndị́sị úku ledreyé née, sịndị́ kadra nɨ ógụ do ndụ́rụónzó yée za mbá bi, wo bɨ kị́éꞌdo káa yaá nɨ ídíáká do ezené ịtrị́onzónɨ́ bi wá ní ndaá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index