Search form

Lúka 21:9

9Nda kpá lá dụụ́ wo née wá, togụ́ ásé go ndị́sị úwú ledre okó kịꞌdị kịꞌdị kịꞌdị, kɨ́dí okó ayí go útú ꞌdáa togụ́ mbú ayí útú ona yá, ndásé éré ngịrị wá, née ndaá ꞌbɨ ené aka sịndị́ kadra bɨ zɨ́ do sogo káṇgá ba ụ́kụ́ne sɨmɨ a ní wá. Éyị́ ga gére née nɨyí aka méngị royé kenée mbá kí.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index