Search form

Lúka 22:12

12Yésụ ya kɨ́dí, nɨ ꞌdódo ꞌdị́cị́ zɨ́se wo bɨ oꞌbónɨ́ do ezené ꞌdága ní. Yemenɨ́ bi go sɨmɨa íri mbá nzíyiné, ídísé ótoyéme éyị́ mɨánu maꞌdáa sɨmɨ a íri.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index