Search form

Lúka 22:15

15Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Mándị́sị kú óto komomá gɨ ro sịndị́ kadra ꞌbɨ Ayímbi Umbuokpó ba gɨ ro zɨ́ze ánu a ndro kése káa ꞌdáꞌdá zɨ́ sịndị́ kadra amá ꞌbɨ ꞌdoꞌdó ógụné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index