Search form

Lúka 22:19

19Gɨ do kacɨ́ née, zɨ́a ꞌdíꞌbi ambata, zɨ́a íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo, zɨ́a ꞌdéwe sɨmɨ a, zɨ́a íꞌbí a zɨ́ ꞌyịmɨkása ené e, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ba kụṛụꞌbụmá bɨ máíꞌbí gɨ rosé ní, ídísé ánu a kɨ́ sómụ́ndíki ledremá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index