Search form

Lúka 22:2

2Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní, kɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní, nɨyí go ndị́sị gámásóꞌdo Yésụ gɨ ro úfu wo wayí gɨ zɨ́ ngịrị tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index