Search form

Lúka 22:26

26Máúku zɨ́se, ndásé ídí káa zɨ́ye née wá. Togụ́ ꞌyị nɨ dongaráse kɨ́ ledrené owóowó yá, idí ídí káa zɨ́ ꞌyị bɨ ledrea ndaá owóowó wá ní. Wo bɨ nɨ manda ní, idí ídí káa zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index