Search form

Lúka 22:38

38Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ a uwúnɨ́ ledre bɨ uku née kenée ní, zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a ꞌdiya kɨ́dí, “Ngére, mɨngburoko maku nɨyí bo zɨ́ze ona gbre.”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ledre máa wo née asá go kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index