Search form

Lúka 22:4

4Zɨ́ Yụ́da maꞌdáa lóloné ndéréne zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lúrú bi kacɨ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, gámásóꞌdo mɨsiꞌdi bɨ née nɨ íꞌbíógụ Yésụ do a gɨ ro zɨ́ye ꞌdíꞌbi wo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index