Search form

Lúka 22:42

42“Babá, togụ́ nɨ útúásá kacɨ́ komoyị́ yá, ndá ótoómo máa zɨ́ma ndúwúma sɨmɨ nduwú bɨ nɨ go ógụ ba wá. Ledre maꞌdáa idí méngị roné kacɨ́ mɨyéme ledre eyị́, nda ídí kacɨ́ sómụ́ ledre amá wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index