Search form

Lúka 22:44

44Gɨ zɨ́ mongụ́ éyị́ mɨówo, zɨ́a ndị́sịné íni ini zɨ́ Lomo cụ́ kɨ́ sɨmɨné. Zɨ́ bɨsuwu bɨ ndịsị kúkú gɨ roa trịị bi ní, óyólóꞌbó roné ídíne bɨkesị́ne káa zɨ́ sáma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index