Search form

Lúka 22:47

ꞌDiꞌbinɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 26:47-56, Márɨko 14:43-50, Yiwáni 18:3-11)

47Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ aka ngbụ́rụ́ ndị́sị úku ledre zɨ́ ꞌyị ené ga gére ní, rụụ, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ngíti géyị ꞌyị e ndéꞌyị́ógụyé, Yụ́da bɨ nɨ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ maꞌdáa ní, ꞌdiꞌbiogụ yée ne. Zɨ́a ndéréne geré fáka Yésụ íꞌbí mandá zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index