Search form

Lúka 22:5

5Zɨ́ yaꞌdá ga gére née ídíye kɨ́ rokinyi, zɨ́ye ṇgúṇgu ledre íꞌbí késị́ zɨ́ Yụ́da gɨ ro zɨ́a íꞌbíógụ Yésụ zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index