Search form

Lúka 22:50

50Zɨ́ ngúruyé ị́nyịné kóo gɨ ro lágá ónzó ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ fí umbu, zɨ́ mongụ́ maku nda útúne lá gbóo ro mbílía do anú, lágá ꞌdécị a tụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index