Search form

Lúka 22:51

51Zɨ́ Yésụ gbúrógbóne do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Asɨ́ go, ótoómosé yée mu.” Zɨ́a óto sị́lị́ne ro mbílí oꞌdo née zɨ́ mbílí a émené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index