Search form

Lúka 22:54

Pétero uku ya née owo ené Yésụ wá

(Lúrú kpá Matáyo 26:57,58,67-75, Márɨko 14:53,54,66-72, Yiwáni 18:12-18,25-27)

54Tɨ́ maꞌdíi, zɨ́ye ꞌdíꞌbi Yésụ ndéré kɨ́e ꞌbe ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́. Zɨ́ Pétero útúne do kacɨ́ye gɨ gbála ndị́sị lódụ́ yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index