Search form

Lúka 22:64

64Zɨ́ye ódóꞌdụ́tụ komoa zɨ́ ngíti ꞌyị kpá ócó wo, zɨ́ye ndúꞌyú fóló wo kɨ́dí, “Nébị, úku aka zɨ́ze, ambi ocó yị́ị née ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index