Search form

Lúka 22:70

70Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga gére née ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Káa zɨ́ bɨ úku kenée ní, áyí Owụ́ ꞌbɨ Lomo?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ledre maꞌdáa nɨ tɨ́ káa zɨ́ bɨ úkusé née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index