Search form

Lúka 23:30

30ꞌYị ga bɨ nɨyí ídíáká sɨmɨ Yerụsaléma ore sɨmɨ bɨsinyí sịndị́ kadra née ní ní, nɨyí úku ledre kɨ́dí,

“ ‘Mɨngburoko landa ga ba ógụsé mu útúlóꞌbụ zée.’

‘Káṇgá líkpí royị́ mu zɨ́yị ꞌdụ́tụ zée sɨmɨyị́.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index