Search form

Lúka 23:50

Otonɨ́ bi zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 27:57-61, Márɨko 15:42-47, Yiwáni 19:38-42)

50Ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e nɨ kóo bo ịrịa Yoséfa, nɨ bɨlámá oꞌdo kpá mbigí ꞌyị ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index